آموزش برنامه سایزینگ لوله کشی گاز

آموزش برنامه سایزینگ لوله کشی گاز


دانلود برنامه سایزینگ لوله کشی اندروید

روش محاسبه قطر لوله گاز در این برنامه دقیقا مانند مبحث 17 مقررات ملی ساختمان می باشد ، بدین صورت که براساس طولانی ترین طول ، به جدول کتاب مبحث 17 رجوع کرده و بر اساس میزان مجموع مصرف ،قطر خط را تا اولین انشعاب بدست می آوریم. و قطر بخش های دیگر سیستم لوله کشی با منظور نمودن باقیمانده مصارف در همان ردیف ازجدول مبحث 17 به روش فوق بدست می آید. مهم ترین نکته در این برنامه این است که باید مصرف کننده ها را از آخرین مصرف کننده به سمت کنتور در برنامه وارد کنیم. برای شروع کار با این نرم افزار مراحل زیر باید به ترتیب انجام دهید:

مرحله اول: مشخص کردن فشار گاز

با ضربه زدن بروی قسمت فشار لیست آن باز می شود  که شامل فشار های زیر می باشد

1/4    psi

2    psi

5    psi

15    psi

30    psi

60    psi

مرحله دوم: انتخاب چگالی گاز

چگالی گاز در شهر های مختلف متفاوت می باشد که باید با توجه به شهر مورد نظر چگالی مناسب آن انتخاب شود . با ضربه زدن بروی قسمت چگالی لیست آن باز می شود که باید نزدیک ترین عدد به چگالی مورد نظر انتخاب شود . چگالی 0.65 (چگالی شرایط استاندارد ) به عنوان پیش فرض نرم افزار انتخاب شده است .

مرحله سوم: مشخص کردن طولانی ترین طول بر اساس واحد متر با ضربه زدن برروی ایکن طول منوی آن باز می شود که باید طولانی ترین طول را به یک انتخاب بالاتر گرد کرده و انتخاب کرد.

مرحله چهارم: انتخاب مصرف کننده ها به ترتیب از آخرین مصرف کننده به سمت کنتور

با ضربه زدن برروی قسمت (( نوع دستگاه )) لیست وسایل گاز سوز باز می گردد و می توانید وسایل گاز سوز را انتخاب کنید . قطر لوله خط اصلی و انشعاب آن برحسب اینچ در جلوی وسیله گاز سوز بعد از انتخاب نمایش داده می شود.

نکته : در مواقعی که خط اصلی دارای شاخه ها فرعی می باشد، باید به ترتیب از آخرین مصرف کننده به سمت کنتور وسایل گاز سوز را انتخاب کرده و هنگامی که به شاخه فرعی می رسیم گزینه زیر شاخه را برای تمام و سایل گاز سوزی که در خط فرعی هستند فعال کنیم وبعد از پایان خط فرعی باید در قسمت (( نوع دستگاه )) گزینه ادامه خط را انتخاب کنیم و نباید گزینه زیر شاخه را در این قسمت  فعال کنیم. وسپس وسایل دیگر را انتخاب کرده تا به کنتور برسیم.

نکته : تعداد سطر های پیش فرض برنامه چهار سطر می باشد ، که می توانید با ضریه زدن برروی سطر جدید در پایین برنامه به تعداد دلخواه سطر بسازید. نکته: در صورتی که وسیله گاز سوزی، در لیست موجود نباشد می توانید در قسمت انتخاب کنید ، ((دستگاه دیگر)) را انتخاب کرده و با ضربه زدن بر روبروی آن در قسمت دبی میزان مصرف را به صورت دستی وارد کنیم.

برای آموزش بهتر در پایان چند مثال کار بردی آورده ایم . مثال 1 :(بدونه زیر شاخه ) سایزینگ خط لوله ای با طولانی ترین طول 51.5 متر در شرایط استاندارد (چگالی 0.65 )برای مصارف خانگی. نقشه خط لوله به صورت زیر می باشد:

مراحل زیر را باید به ترتیب انجام دهیم:

1) انتخاب فشار گاز.چون نوع مصرف خانگی است فشار پیش فرض برنامه 1/4psi را انتخاب می کنیم.

2) انتخاب چگالی 0.65 ، که بصورت پیش فرض انتخاب شده است .

3) انتخاب طول 55 متر

4) (انتخاب دستگاه های گاز سوز به ترتیب از آخرین مصرف کننده به سمت کنتور) انتخاب فر خانگی

5) انتخاب پکیج 32000 کیلو کالری بر ساعت

6) انتخاب کردن کباب پز

7) انتخاب بخاری خانگی

8) چون تعداد سطر های پیش فرض برنامه 4 عدد می باشد باید با ضربه زدن به روی ایکن سطر جدید تعدادی سطر جدید بسازیم.

9) انتخاب کردن فرخانگی

همان طور که دیده می شود قطر خط اصلی و انشعاب آن در جلو وسایل گاز سوز بعد از انتخاب نوشته می شود . و جمع کل مصرف نیز در قسمت جمع مصرف نمایش داده می شود.

مثال 2 :(با زیر شاخه ) سایزینگ خط لوله ای با طولانی ترین طول71 متر در شرایط استاندارد (چگالی 0.65 )برای مصارف خانگی. نقشه خط لوله به صورت زیر می باشد:

1) فشارر گاز پیش فرض برنامه را می پذیریم. (1/4psi)

2) چگالی گاز پیش فرض برنامه را می پذیریم .(0.65)

3) انتخاب طول 80 متر

4) خطی را که دارای بیشترین طول می باشد را به عنوان خط اصلی در نظر می گیریم ، و وسایل گاز سوز را به ترتیب از آخرین مصرف کننده تا خط فرعی انتخاب می کنیم.

5) هنگامی که به خط فرعی می رسیم باید گزینه زیر شاخه را قبل از انتخاب مصرف کننده ها در خط فرعی برای هر مصرف کننده فعال کنیم. نکته : ترتیب انتخاب مصرف کننده ها در خط فرعی از آخرین مصرف کننده به سمت خط اصلی می باشد.

6) هنگامی که آخرین مصرف کننده در خط فرعی انتخاب شد و می خواهیم به خط اصلی باز گردیم باید بدونه فعال کردن گزینه زیر شاخه در قسمت وسایل گاز سوز ، گزینه ادامه خط را انتخاب کنیم .

7) وسایل گاز سوز باقیمانده در خط اصلی را انتخاب می کنیم تا اینکه مصرف کننده ها به پایان برسد.

نکته : هر خط اصلی می تواند دارای بینهایت خط فرعی باشد.

مثال 3 :(با زیر شاخه ) نقشه یک مجتمع مسکونی که دارای 3 واحد و موتور خانه حرارت مرکزی می باشد)ظرفیت دیگ kcal/hr (100000با طولانی ترین طول 81.5 متر بصورت زیر داده شده است :

1) فشارر گاز پیش فرض برنامه را می پذیریم. (1/4lb)

2) چگالی گاز پیش فرض برنامه را می پذیریم .(0.65)

3) انتخاب طول 90 متر

4) خطی را که دارای بیشترین طول می باشد را به عنوان خط اصلی در نظر می گیریم ، و وسایل گاز سوز را به ترتیب از آخرین مصرف کننده تا خط فرعی انتخاب می کنیم.

5) هنگامی که به خط فرعی می رسیم با ید گزینه زیر شاخه را قبل از انتخاب مصرف کننده ها در خط فرعی برای هر مصرف کننده فعال کنیم.

6) هنگامی که آخرین مصرف کننده در خط فرعی انتخاب شد و می خواهیم به خط اصلی باز گردیم باید بدونه فعال کردن گزینه زیر شاخه در قسمت وسایل گاز سوز ، گزینه ادامه خط را انتخاب کنیم .

7) برای خطوط فرعی دیگر نیز مراحل بند های 5،6 را انجام می دهیم.

8) وسایل گاز سوز باقیمانده در خط اصلی را انتخاب می کنیم تا اینکه مصرف کننده ها به پایان برسد.

نکته : هنگامی که به موتور خانه رسیدیم گزینه وسایل گاز سوز دیگر را انتخاب کرده وبه صورت دستی میزان مصرف آن را وارد می کنیم.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

جهت دسترسی به حساب کاربری خود وارد شوید